„Renowacja drugiego piętra zabytkowego budynku klasztoru dawnej szkoły w Kaliszu na cele społeczno-gospodarcze”

 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działanie 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”
Poddziałanie 9.2.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 „Renowacja drugiego piętra zabytkowego budynku klasztoru dawnej szkoły w Kaliszu na cele społeczno-gospodarcze”

 Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarcza mieszkańców obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w Kaliszu do 2021 roku.
Cel zostanie spełniony poprzez rewitalizację budynków dawnej szkoły przy ul. Sukienniczej 7. Inwestycje w infrastrukturę budynku pozwolą przystosować ją do pełnienia szeregu funkcji nakierowanych na rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.

Całkowita wartość projektu: 2 695 926,30 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 291 537,35 PLN
Beneficjent: Stowarzyszenie “Pax et Bonum”

Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację Kościoła i Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu

www.dreamsart.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 4 „Środowisko”
Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”
Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację Kościoła i Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu”

 Celem projektu jest zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego reprezentowanego przez Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu, zwiększenie atrakcyjności obiektu oraz poszerzenie oferty kulturalne.

Całkowita wartość projektu: 11 804 505,00PLN
Dofinansowanie projektu z UE:8 712 275,25PLN

Ponadto informujemy, że prace konserwatorsko-budowlane w zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu realizowane w ramach projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu” dofinansowane są również z  budżetu miasta Kalisza w latach 2017-2018.
Ponadto informujemy, że prace konserwatorsko-budowlane w zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu realizowane
w ramach projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu” dofinansowane są również
z  budżetu miasta Kalisza w latach 2017-2018 (kwota dofinansowania: 2 105 323,70 PLN)

Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

 Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w siedemnastu zabytkowych kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu: 10 140 822,74PLN
Dofinansowanie projektu z UE:8 619 699,32 PLN
Ponadto informujemy, że prace konserwatorsko-budowlane w zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu realizowane w ramach projektu pn. „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”  dofinansowane są również z budżetu miasta Kalisza w 2017 r. (kwota dofinansowania: 229 038,42 zł)

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Projekt jest kontynuacją prac związanych z rewaloryzacją i konserwacją drewnianych zabytków sakralnych Diecezji Kaliskiej. II etap obejmuje działania w 16 kościołach, których celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego (9 zabytków ruchomych i 78 nieruchomych), zwiększenie jego dostępności poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, a także popularyzację wiedzy na jego temat poprzez publikacje drukowane i elektroniczne.

Zaplanowane działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa kulturowego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.
Całkowita wartość projektu: 12 471 077,26 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42 PLN
Ponadto informujemy, że prace konserwatorsko-budowlane w zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu realizowane w ramach projektu pn. „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II”  dofinansowane są również z budżetu miasta Kalisza w 2018 r. (kwota dofinansowania: 138 000,00 zł)

Przewiń do góry