Sakrament chrztu
 1. Rodzice mają się troszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia, możliwie najszybciej po urodzeniu, lub natychmiast – jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci (Prawo Kanoniczne 367 § 1).
 2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
 3. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się“aby istniała uzasadniona nadzieja, te dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców  o przyczynie” (Prawo Kanoniczne 868 § 1, 2 ).
 4. Chrzest zgłasza matka, ojciec, lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:
  – Odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
  – Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był w innej parafii,
  – Zaświadczenia dla chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeżeli mieszkają w innej parafii).

Wymagania Prawa Kanonicznego, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:
16 lat ukończone (ksiądz proboszcz dla ważnej przyczyny może z tego wymagania zwolnić),
Katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodne z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć (młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę w szkole).

 1. Chrzest starszego, który osiągnął już używanie rozumu, odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz sprawdzeniu się życiem po chrześcijańsku w czasie katechumenatu.
 2. Chrzest w naszej parafii może być w Wielkanoc, Boże Narodzenie i w każdą niedzielę o godz. 12 00 w czasie Mszy św., na której chrzestni i rodzice dziecka przystępują do Komunii św.
Sakrament Bierzmowania
 1. Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież gimnazjalna w III klasie.
 2. Okres przygotowania bezpośredniego trwa rok i rozpoczyna się we wrześniu.
 3. Młodzież gimnazjalna z klas I i II przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna we wrześniu, na pierwszym spotkaniu uzyskuje informacje o właściwym przygotowaniu na ich poziomie.
 4. Młodzież klas I, II i III spotyka się w grupach formacyjno – katechetycznych raz w miesiącu lub raz w tygodniu z odpowiedzialnymi za przygotowanie do sakramentu.
 5. Młodzież przygotowująca się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej bierze udział w niedzielnej Mszy św.; a spotkania odbywają się dla każdej z grup wg ustslonego harmonogramu; pozostałe wymogi podaje katechizm bierzmowanych.
 6. Dorośli, którzy nie mają  sakramentu bierzmowania, mogą po odpowiednim przygotowaniu przyjąć ten sakrament w Kaliskiej Katedrze.
Sakrament Małżeństwa
 1. Wymagania wobec narzeczonych, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeństwa:
  – Stan wolny,
  – Ukończone 18 lat,
  – Ukończona katecheza przedmałżeńska, w ramach katechezy szkolnej (maturalnej), lub osobna katecheza przedmałżeńska, oraz potwierdzenie konsultacji w poradni rodzinnej.
 2. Trzy miesiące przed ślubem należy zgłosić się w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania (pobytu) narzeczonego lub narzeczonej (w tej parafii, w której ma być ślub) celem spisania protokołu badania (rozmów) kanoniczno-duszpasterskiego i ustalenia daty i godziny ślubu z następującymi dokumentami:
  – metryka chrztu, świeża, z wpisem o przyjęciu Bierzmowania,
  – dowód osobisty,
  – świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
  – wdowcy: akt zgonu poprzedniego współmałżonka,
  – 3 egzemplarze zaświadczenia z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 3. Prawo Kanoniczne (Kan. 1071) postanawia, że: “nie można bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystować przy małżeństwie, które nie może być uznane lub zawarte wg prawa państwowego” lub “osoby, którą wiążą naturalne obowiązki wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikające z poprzedniego związku”.
 4. Po zakończeniu przygotowania do ślubu i wygłoszeniu zapowiedzi, ślub może odbyć się za zgodą własnego proboszcza poza miejscem zamieszkania narzeczonych, (czyli poza własną parafią); w tym celu wydaje się (razem z zaświadczeniami z USC) pisemną licencję do proboszcza miejsca ślubu.
 5. Przy ślubie potrzebne sś dwie dorosłe osoby jako świadkowie. Przed ślubem narzeczeni i świadkowie podpisują akt ślubu kościelny i dla USC (świadkowie muszą okazać dowody osobiste).
 6. Fotografowanie lub filmowanie w kościele należy wcześniej uzgodnić
Pogrzeb kościelny

Pogrzeb kościelny (katolicki) przysługuje zmarłemu chrześcijaninowi, który prowadził życie katolickie.

Nie można pochować po katolicku: notorycznych odstępców od wiary, heretyków, schizmatyków i innych jawnych grzeszników, chyba że przed śmiercią okazali znaki pokuty, skruchy.

W kancelarii (parafii zmarłego) należy okazać:
– Odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
– Potwierdzenie przyjętych przed zgonem Sakramentów, jeżeli zmarły był zaopatrywany przez kapłana spoza tutejszej parafii,
– Kartkę z uzgodnieniem terminu z biurem cmentarza.

Każdy wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, niż własny parafialny zmarłego, za zgodą tego, kto nim zarządza i po zawiadomieniu własnego proboszcza (w kancelarii parafii pogrzebu należy przedstawić pismo od własnego proboszcza do parafii pogrzebu).

Jeśli śmierć nastąpiła poza miejscowością, w której jest własna parafia, (czyli poza miejscem zamieszkania zmarłego) i tam będzie pogrzeb, parafia miejsca pogrzebu odprawia obrzędy pogrzebu.

Z naszego kościoła (parafii) kapłan prowadzi kondukt pogrzebowy i obrzędy na cmentarzu. Po pogrzebie należy ułatwić kapłanowi powrót z cmentarza do domu (autokarem lub samochodem).

 

Przewiń do góry