Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

 Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w siedemnastu zabytkowych kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu: 10 140 822,74PLN
Dofinansowanie projektu z UE:8 619 699,32 PLN
Ponadto informujemy, że prace konserwatorsko-budowlane w zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu realizowane w ramach projektu pn. „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”  dofinansowane są również z budżetu miasta Kalisza w 2017 r. (kwota dofinansowania: 229 038,42 zł)

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Projekt jest kontynuacją prac związanych z rewaloryzacją i konserwacją drewnianych zabytków sakralnych Diecezji Kaliskiej. II etap obejmuje działania w 16 kościołach, których celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego (9 zabytków ruchomych i 78 nieruchomych), zwiększenie jego dostępności poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, a także popularyzację wiedzy na jego temat poprzez publikacje drukowane i elektroniczne.

Zaplanowane działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa kulturowego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.
Całkowita wartość projektu: 12 471 077,26 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42 PLN
Ponadto informujemy, że prace konserwatorsko-budowlane w zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu realizowane w ramach projektu pn. „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II”  dofinansowane są również z budżetu miasta Kalisza w 2018 r. (kwota dofinansowania: 138 000,00 zł)