Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację Kościoła i Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu

www.dreamsart.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 4 „Środowisko”
Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”
Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację Kościoła i Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu”

 Celem projektu jest zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego reprezentowanego przez Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu, zwiększenie atrakcyjności obiektu oraz poszerzenie oferty kulturalne.

Całkowita wartość projektu: 11 804 505,00PLN
Dofinansowanie projektu z UE:8 712 275,25PLN

Ponadto informujemy, że prace konserwatorsko-budowlane w zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu realizowane w ramach projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu” dofinansowane są również z  budżetu miasta Kalisza w latach 2017-2018.
Ponadto informujemy, że prace konserwatorsko-budowlane w zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu realizowane
w ramach projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu” dofinansowane są również
z  budżetu miasta Kalisza w latach 2017-2018 (kwota dofinansowania: 2 105 323,70 PLN)