„Renowacja drugiego piętra zabytkowego budynku klasztoru dawnej szkoły w Kaliszu na cele społeczno-gospodarcze”

 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działanie 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”
Poddziałanie 9.2.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 „Renowacja drugiego piętra zabytkowego budynku klasztoru dawnej szkoły w Kaliszu na cele społeczno-gospodarcze”

 Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarcza mieszkańców obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w Kaliszu do 2021 roku.
Cel zostanie spełniony poprzez rewitalizację budynków dawnej szkoły przy ul. Sukienniczej 7. Inwestycje w infrastrukturę budynku pozwolą przystosować ją do pełnienia szeregu funkcji nakierowanych na rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.

Całkowita wartość projektu: 2 695 926,30 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 291 537,35 PLN
Beneficjent: Stowarzyszenie “Pax et Bonum”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *